Ajankohtaista

Maa-aineslupa

21.12.2017
hakemus
KUULUTUS

MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Rantasalmen ympäristölautakunnassa (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) on vireillä seuraava Sulkavalle sijoittuva maa-aineslupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus:

HAKIJA: 1. Veljekset Kontinen Oy, Sulkava.

TILA/hankealue: Sulkava, Sulkava, Avolouhos 1:156 ja Kalliomäki 5:162-tilat Iijärven ja Sulkavantien välisellä alueella.

TOIMINTA/HANKE: Kiviainestoimintojen jatkaminen vanhalla alueella: kalliokiviaineksen ottamista koskeva maa-aineslupahakemus sekä louhintaa, murskaamista ja kiviaineisen jätteen varastointia ja käsittelyä koskeva ympäristölupahakemus: lupien yhteiskäsittely.

Hakemuksen sisällöstä

Hakemus koskee maa-aineslupaa Avolouhos-tilalle ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhimiseksi ja murskaamiseksi sekä kiviaineisen materiaalin käsittelemiseksi molemmilla tiloilla. Ottamismäärä Avolouhos-tilalta on noin 98 000 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi haetaan 10 vuotta. Kalliomäki-tilalla on voimassa oleva maa-aineslupa.

Hakemuksen kohteena olevat lupa-alueet on maakuntakaavassa merkitty maa-ainesottoon tarkoitetuiksi alueiksi. Maa-ainesten ottamista alueella on tehty jo usean vuosikymmenen ajan. Toimintaa haetaan jatkettavasi aiempaan malliin.

Hakemusasiakirjojen liitteenä on toukokuun 2017 lopussa tehty melumittaus murskauksesta.

Ympäristöhaittojen vähentämisestä

Luvanhakija on ottanut toimintasuunnitelmassaan huomioon loma-asutuksen. Kesäajalla 1.6-15.8. alueella ei tehdä meluisimpia työvaiheita eli louhintaa eikä murskausta. Louhinnan ja murskauksen työaika on muulloinkin lyhennetty ja perjantain työskentely loppuu muita arkipäiviä aiemmin (pe klo 7-18) Viikonloppuisin ei eikä juhlapyhinä louhita ja murskata.

Toiminta-alueen reunalla, loma-asutuksen suuntaan pidetään varastokasoja meluvalleina. Pölyhaittoja ehkäistään laitteiden koteloinnilla sekä tarvittaessa vesikastelulla.

Lupakäsittely

Lupakäsittelyssä tarkastellaan mm. viikoittaisia ja päiväkohtaisia toiminta-aikoja, maisemavaikutuksia, työmenetelmiä, jätehuoltoa, melutasoja, turvallisuutta, pölyä, alueen jälkihoitoa ym. seikkoja.

Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusaikana nähtävillä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, käyntiosoite Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä (lomalla 27.-29.12.), puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä ympäristölautakunnalle kuulutusaikana postitse tai sähköisenä.

Postiosoite: Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.

Sähköosoite: rantasalmen.kunta(at)rantasalmi.fi

Telefax: 015 440 720

Kuulutusaika on 21.12.2017 - 22.1.2018.

SULKAVAN KUNTA