Rakennusluvan hakijalle

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus-. ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös muuhun korjaus- ja muutostyöhön tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa, mm. loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. (Rakennus- ja maankäyttölaki 125 §)

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen asiakirjat

Hakemuslomake *)

1 kpl, täytettynä ja kaikkien omistajien/haltijoiden allekirjoittamana (tai valtakirjat)

Jäljennös rakennuspaikan hallinnasta

1 kpl, alle 3kk vanha lainhuutopöytäkirjaote (saa valvontatoimistosta 10 euron hintaan), tai jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta sekä kiinteistörekisteriote

Ote peruskartasta tai kaavakartasta *)

1 kpl

Piirustukset 2 sarjaa

asemapiirros 1:500

pääpiirustukset 1:100 tai 1:50

Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 määräysten mukaisesti

Suunnittelijalla riittävä pätevyys

Rakennushankeilmoitus *)

1 kpl, täytettynä RH 1,

tarvittaessa RH 2 (useita asuntoja tai muutos asunnossa)

Mahdollinen poikkeuslupapäätös

1 kpl, varustettuna lainvoimaisuustodistuksella (muuten voidaan myöntää vain ehdolla, että rakennustyötä ei saa aloittaa ennen poikkeusluvan lainvoimaisuutta)

Naapureiden kuulemiset *)

Kaikilta viereisen ja vastakkaisen kiinteistön omistajilta/haltijoilta, paitsi jos kysymyksessä kaava-alueelle tapahtuva täysin kaavan mukainen rakentaminen tai rakennuspaikka kaukana naapurikiinteistön rajoista

 

Kunta voi suorittaa kuulemisen, jolloin siitä peritään 33,-euroa/naapuri, ja kuulemiseen menee aikaa noin 3 viikkoa.

Vastaavan työnjohtajan hakemus /ilmoitus *)

Voi toimittaa luvan myöntämisen jälkeenkin ennen töiden aloitusta.

 

*) lomakkeen tai asiakirjan saa kunnan rakennustoimistosta tai netistä www.sulkava.fi -> lomakkeet

MUUTA HUOMOITAVAA:

Rakennuspaikan pinta-ala vähintään 2000 m2 sekä yksittäisen saaren pinta-ala vähintään 5000 m2.

Rannalla olevan rakennuspaikan rantaviivan pituuden on oltava vähintään 40 metriä.

Rakennusoikeus:

kaava-alueilla kaavamääräysten mukainen poikkeamisluparakentamisessa poikkeamislupapäätöksen mukainen

muuten 180 m² + 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, paitsi rantavyöhykkeellä enintään 100 m² + 3 % rakennuspaikan pinta-alasta

Rakennuksen etäisyydet:

naapurikiinteistön rajasta 5 metriä, paitsi savusauna (yms) 15 metriä rajasta ja 20 metriä naapurikiinteistön rakennuksista

etäisyys rannasta kaavan mukainen tai vähintään 20 metriä
kerrosalaltaan 25 m2 tai pienemmän saunan etäisyys rannasta vähintään 10 metriä

Saunarakennuksessa katsottavassa rakennuksessa on rakennuslautakunnan tulkinnan mukaan oltava vähintään 1/3 varsinaisia saunatiloja (=löyly-, pesu- ja pukuhuone), eli takkatupa ja mahdollinen keitto- tai makuusyvennys saa olla enintään 2/3 koko kerrosalasta.

Poikkeamislupa-asiakirjat

Poikkeuslupahakemuksia

1 kpl

Ote kauppakirjasta, lainhuutopöytäkirjasta tai vuokrasopimuksesta

1 kpl

Ympäristökartan jäljennöksiä

2 kpl väh.

Asemapiirustuksia, Suomen rakentamismääräyskokoelman A2
mukaisesti laadittuna

2 kpl väh.

Naapureiden kuulemistodistuksia
(kaikki rajanaapurit ja vastarannan naapurit)

 

Ote rakennus- tai rantakaavasta
(mikäli rakennuspaikka kaava-alueella)

2 kpl väh.

Rakennustarkastajan lausunto

 

Lomakkeita saa kunnan rakennustoimistosta tai netistä

Hakemukset toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle (osoite PL 25, 58701 Sulkava), joka antaa oman lausuntonsa ja toimittaa hakemuksen edelleen Etelä-Savon ympäristökeskukselle.

Mikäli naapurin kuulemisia ei ole suoritettu hakijan toimesta, hoitaa rakennustarkastaja kuulemisen. Naapurien kuulemisesta peritään tällöin 20.- euroa/naapuri.

Lainhuutotodistuksen saa myös kunnalta, joka veloittaa siitä 8,00 euroa/kpl

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Heikki Virta, puh 044 417 5230 sekä sähköpostitse heikki.virta(a)rantasalmi.fi.