Rantaosayleiskaavat

Sulkavan kunnan rantaosayleiskaavojen muutokset löytyvät täältä.

Sulkavan koillisosan rantayleiskaava

LUONNOSVAIHE:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
OAS-liite: aluerajaus (pdf)
Luonto- ja maisemaselvitys (pdf)
Liito-oravainventointi (pdf)
Luonto- ja maisemaselvitysliitteet (pdf)
Mitoitustaulukko (pdf)
Kaavaselostusluonnos (pdf)
Kartta 1 (pdf)
Kartta 2 ja merkinnät ja määräykset (pdf)

Saimaa-Siikajärvi -alueen rantaosayleiskaava

Kaavakartta Iisalon alue (gif)
Kaavakartta Lohilahden alue (gif)
Kaavakartta Siikajärven alue (gif)
Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Kaavaseloste 31.1.2009 - päivitetty 29.10.2009 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Partalansaaren oikeusvaikutteinen rantaosayleiskava

Sulkavan kunta laatii oikeusvaikutteista rantaosayleiskaavaa Partalansaareen. Kaava-alueeseen kuuluvat Partalansaaren Saimaan ranta-alueet ja Saimaan lähisaaret sekä Partalansaaressa sijaitsevien sisäjärvien ja lampien ranta-alueet.

Kunnanvaltuusto on 13.9.2006 § 55 hyväksynyt rantaosayleiskaava- ehdotuksen huomioiden kaavanlaatijan vastineessa, viranomaisneuvottelussa ja arkelogisessa tarkastetut muutokset.

Lisätietoja kaavasta antaa Suunnittelukeskus Oy:ssä ins. Timo Leskinen(kaavan laatija) puh. 010 409 6620 sekä rakennustarkastaja Veikko Virtanen puh. 044 417 5230.

Kaavamerkinnät (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Mitoitusperusteet (pdf)
Mitoitusvyöhykkeet (pdf)
Natura-arvioinnin tarpeellisuus (pdf)
Valtuuston hyväksymä kartta 1 (pdf)
Valtuuston hyväksymä kartta 2 (pdf)
Valtuuston hyväksymä kartta 3 (pdf)
Valtuuston hyväksymä kartta 4 (pdf)
Valtuuston hyväksymä kartta 5 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)