Erityispäivähoito

Erityispäivähoito on osa kunnallista päivähoitoa. Se perustuu päivähoitolakiin ja –asetukseen ja seuraa päivähoidon yleisiä ja paikallisia kasvatustavoitteita.

Lapsi voi tarvita tukea kasvuunsa eripituisia aikoja monenlaisista eri syistä: viivästynyt puheen-ja/tai kielen kehitys, kehityksen viivästyminen, tunne-elämään ja/tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet, neurologisen kehityksen erityisvaikeudet, pitkäaikaissairaudet tai erityinen kasvatustuen tarve.

Päivähoito pyrkii jo varhaisessa vaiheessa ottamaan huomioon lapsen kehityksen yksilölliset erityistarpeet ja löytämään niihin lasta auttavat tukitoimet. Yleinen varhaiskasvatus, tehostettu varhaiskasvatus ja erityinen tuki käyttävät yhteistyössä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa erilaisia kuntouttavia arjen elementtejä lapsen tukemiseen. Tukevista elementeistä hyötyvät kaikki lapset. Yksilöllisiä tavoitteita asetettaessa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja kuntoutus suunnitellaan yhteistyössä vanhempien, päivähoidon ja kuntouttavien ja tutkivien asiantuntijoiden kanssa.

Jo päivähoitopaikan suunnitteluvaiheessa lapsen tuen tarve huomioidaan ja pyritään löytämään lapsen kannalta sopivin päivähoitomuoto yhteistyössä vanhempien, päivähoidon ja asiantuntijoiden kanssa.

Erityislastentarhanopettaja osallistuu yhdessä vanhempien/huoltajien, päivähoidon henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa kehityksen ja oppimisen arviointiin ja tukemiseen sekä kehityksellisten riskien tunnistamiseen. Tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan yhteistyössä yksilöllinen kuntoutus- /oppimissuunnitelma.

Lasten kasvatuksen tukena toimii
Erityislastentarhanopettaja
Marjo Lallukka-Repo
Puh. 044 417 5325
Sähköposti marjo.lallukka-repo(a)sulkava.fi